Bezplatná analýza ponuky financovania

leasing a úver pre:

Osobné a užitkové vozidlá
Dopravná technika
Poľnohospodárska a lesnícka technika
Stavebná a manipulačná technika
Stroje, zariadenia a technológie
Stomatologické a zdravotnícke vybavenie
Letecká technika a koľajové vozidlá
IT a kancelárska technika
Plachetnice, lode a jachty
Komerčné nehnuteľnostiOchrana osobných údajov pre kontaktný formulár

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť FS MERCATUS, s.r.o. so sídlom Masarykova 16/B 080 01 Prešov, IČO: 47665921,info@proleasing.sk– podnety v súvislosti s ochranou osobných údajov. Vaše osobné údaje budú spracovávané v rozsahu: cookies, IP adresa, email, mailová komunikácia s klientmi, štatistiky prístupov na webstránky, meno, priezvisko, telefón.

Účelom spracovaniaVašich osobný údajov je vytvorenie a evidencia obchodnej ponukyv súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“ a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“.

Právnym základompre spracúvanie Vašich osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Medzi oprávnené záujmy, ktoré prevádzkovateľ sleduje patrí ponuka produktového portfólia prevádzkovateľa s cieľom poskytnutia produktov, ktoré najvhodnejšie zodpovedajú finančným, sociálnym a iným potrebám dotknutej osoby.

Osobné údaje nebudú sprístupnené a nebude dochádzať k cezhraničnému prenosudo tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám iba na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia, Daňový úrad a podobne.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva vyplývajúce z „nariadenia GDPR“ a „zákona č. 18/2018 Z. z.“. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolaťinak jeho platnosť zanikne sama po uplynutí 2 rokov po ukončení členstva vo fitness centre. Vaše osobné údaje budú uchovávane po dobu2 rokov, následne budú likvidované.

Ako dotknutá osoba máte podľa nariadenia GDPR čl. 13 - 22 práva:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a práva na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania,
  • namietať proti spracúvaniu, požadovať prenositeľnosť údajov,
  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov za predpokladu, že spracovanie osobných údajov bolo založené na súhlase dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky – https://dataprotection.gov.sk/uoou/a návrh na začatie konania na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  • požadovať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Prevádzkovateľ má podľa nariadenia GDPR čl. 19 a 34 povinnosť:

  • oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa predmetného nariadenia GDPR, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie; prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje,
  • v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkadu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe.

Poskytnuté osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného spracovaniaa následného rozhodovania či profilovania.

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušnými ustanoveniami „NARIADENIA EURÓPSEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“- https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/f...a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v texte ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“- https://www.slovlex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_...

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu definovanom vyššie na uvedený účel. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.


Vyžiadajte si ponuku
základné portfólio financovania.pdf

Kontakt

PRO LEASING
Masarykova 16/B
08001 Prešov
Slovensko

+421 903 576 015
info@proleasing.sk
Nájsť na mape

Prihláste sa k odberu newslettera